piltilbake Opphavrett på Internett

Fra tid til annen oppstår det diskusjon om hvilke regler som gjelder for bruk/gjenbruk av offentliggjort materiale på Internett. Her følger en kort oppsummering:

Olav Torvund, professor i rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo, har gitt noen kjøreregler mht. opphavsrett og Internett. Sitatene er hentet fra bladet SOL ID nummer 3 1997. Torvund poengterer at:
"Man kan si det så enkelt som at alt du ikke har produsert selv, må du ha tillatelse til å publisere. Men hvis du er i tvil om hvorvidt noe er opphavsbeskyttet, er det lurt å gå utifra at det er det."

Når det gjelder kopiering fra nettet uttaler Olav Torvund :
"Hvis du finner noe du synes er verdt å kopiere, kan du regne med at det er beskyttet.." (Sol id, nr.3 1997)

Opphavsretten gjelder, men pga. Internetts egenart som medium gis det noe "slakk", et aspekt som understrekes av flere av de som arbeider med opphavsrettsspørsmål. Olav Torvund sier i artikklelen Opphavsrett - en introduksjon at de som har lagt materialet sitt ut på nettet må finne seg i at folk tar utskrift, lagrer materialet lokalt og linker til materialet.

Advokat Arne Ringsnes er inne på det samme i artikkelen Opphavsrett og digitale læremiddel. Her sier Ringsnes at de som legger opphavsrettslig beskyttet materiale ut på Internett, har gitt samtykke til "normal internettbruk". Dette innebærer de tre nevnte punktene. (Se også Inger Marie Søylands notat om Opphavsrett og digitale læremiddel)

En kan altså ikke forsyne seg uhemmet av materiale som finnes på nettet. Men noen mener at man kan kopiere og sitere fra Internett på samme måte som en kan gjøre med bøker og andre kilder. Jamfør § 22 i Åndsverkloven:
"Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger".

Dette er imidlertid en konklusjon som ikke deles av alle, jamfør Tore Hoels Jeg har forbrutt meg mot opphavsretten? og Erik Newth: Opphavsrett på Internett.


"Hemmeligheter" på Internett - en illusjon?

Finnes det informasjon på Internett som er unntatt § 22? - Svaret er - etter min mening - Nei.

Så lenge opphavsmannen har samtykket eller selv publisert åndsverket sitt på Internett, er det per deff offentlig - også i tilfeller hvor det er lagt adgangsbegrensninger på lesetilgangen. Ved å linke til originalmaterialet ivaretas disse begrensningene tilfredsstillende - ved at brukeren må oppfylle kravene til klarering for å få tilgang til materialet.)

Derfor - Moralen bør alltid være: Skal du ha hemmeligheter - ikke legg dem på Internett!

"No one can deny that a network (a world network) of economic and psychic affiliations is being woven at ever increasing speed which envelops and constantly penetrates more deeply within each of us. With every day that passes it becomes a little more impossible for us to act or think otherwise than collectively."
Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955) (The Formation of the Noosphere, 1947)


Aktuelle lenker:
Clara - Informasjonssentral for opphavsrett og klareringStoffet/utdragene i denne artikkelen er hentet fra IT og opphavsrett, laget av IT-studenter ved Høgskulen i Volda.

piltilbake